poloha
Zľavy z:
Všetky mestá
VŠETKY zľavy slovenského internetu
na jednom mieste!
Buďte stále informovaní o najnovších zľavách. Stačí zadať váš e-mail a vybrať si z ponúkaných kategórií.
Zdielajte zaujímavú ponuku Vašim známym pomocou sociálnych sieti alebo e-mailom.
Vyselektuj si pre teba zaujímavé zľavy na jednu kopu, do okienka "Vaše obľúbené". Slúži pre prehľadnejšie prezeranie a porovnávanie vybraných zliav.
Všetky zľavy
Všetko
tovar
Tovar
služby
Služby
krása
Krása
pobyt
Pobyt
zábava
Zábava
gastro
Gastro
relax
Relax
šport
šport
ostatné
Ostatné
Zaklikni si jednu alebo viacero možností z ponúkaných kategórii podľa Vašej potreby.

Podmienky používania

Prevádzkovateľ poskytuje Službu Používateľom na základe nasledujúcich podmienok (ďalej len Podmienky používania). Používateľ súhlasí s tým, že Služba môže zahŕňať aj reklamu a že táto reklama je potrebná pre riadne fungovanie Služby. Taktiež súhlasí s tým, že Služba zahŕňa aj určitú formu komunikácie, ako napríklad rôzne oznamy, administratívne správy a letáky a že táto komunikácia je súčasťou členstva v Službe a že nebude mať možnosť odmietnuť ju. Pokiaľ nebude výslovne určené inak, akékoľvek ďalšie nové súčasti, ktoré rozšíria doteraz ponúkané služby, vrátane nových vlastností Služby, budú podliehať týmto Podmienkam používania.

1. Vysvetlivky pojmov

Prevázkovateľ - prevádzkovateľom Služby je:

M&ZK s.r.o.
Romanova 40,
851 02 Bratislava

IČO: 46 555 129
DIČ: 2023446326
Zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I Vložka číslo: 79585/B

Tel.‹.:+421 903 308 616
E-mail:info@zlavypokope.sk

Služba - internetová stránka prevádzkovaná na doméne www.zlavypokope.sk. Vďaka svojmu systému nástrojov dostupných cez rôzne médiá, ktoré sú známe v súčasnosti alebo budú vyvinuté v budúcnosti, poskytuje svojim Používateľom prístup k obsahu, ktorý je zostavený z poskytnutých informácií od Partnerov o zľavách 24 hodín denne, 7 dní v týždni a 365 dní v roku s výnimkou plánovaných odstávok.
Používateľ - osoba, ktorá pomocou vhodného softwarového vybavenia a počítačového zariadenia využíva služby sprístupnené Prevádzkovateľom na webovej stránke.
Server - znamená hardvérové zariadenie alebo technické zariadenie alebo softvérové riešenie, slúžiace na zabezpečenie prevádzky a funkčnosti Služby.
Partner - fyzická alebo právnická osoba, ktorá je prevádzkovateľom Zľavového servera a využíva Službu na prezentovanie tovarov a služieb Používateľom.
Obsah - priestor, ktorý môže byť zobrazovaný v podobe textu, obrazu, zvuku alebo videa v elektronickej forme.

2. Základné podmienky

Služba je Používateľom poskytovaná zadarmo. Prevádzkovateľ služby nenesie zodpovednosť za obsah prezentácie tovarov a služieb.
Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo použiť prezentácie tovarov a služieb na iných inzertných serveroch.
Prevádzkovateľ iba sprostredkováva kontakt medzi predávajúcim a kupujúcim a nepreberá tak žiadne záruky za kvalitu, pôvod, dodanie, odobranie, zaplatenie alebo upotrebiteľnosť ponúkaných služieb a tovaru.

3. Ochrana súkromia

Údaje poskytnuté za účelom odosielania zliav na Váš mail a ďalšie určité informácie o Vás podliehajú pod našu ochranu súkromia. Používaním Služby súhlasíte so zhromažďovaním a používaním týchto informácií.
Prevádzkovateľ sa zaväzuje, že údaje o Používateľoch uchová a použije v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky, predovšetkým v súlade so Zákonom o ochrane osobných údajov. Tento odstavec neplatí v prípade, ak si kontaktné informácie vyzbierajú automatizované vyhľadávacie roboty, ako napr. Google.
Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za zneužitie osobných dát užívateľa získaných nelegálnym preniknutím do systému stránok treťou osobou.

4. Zveľaďovanie Služby

Odoslaním nápadov, podnetov, dokumentov, a/alebo návrhov Prevádzkovateľovi cez Službu pre podnety alebo spätnú väzbu, beriete na vedomie a súhlasíte, že: (a) Vaše príspevky neobsahujú dôverné alebo proprietárne informácie; (b) Prevádzkovateľ nie je pod žiadnym záväzkom dôvernosti, explicitným či implicitným, čo sa týka príspevkov; (c) Prevádzkovateľ bude mať právo používať alebo uverejniť (alebo si vybrať nepoužívať alebo neuverejniť) takéto príspevky za akýmkoľvek účelom, akýmkoľvek spôsobom, v akomkoľvek médiu kdekoľvek na svete; (d) Prevádzkovateľ môže o niečom podobnom ako sú príspevky uvažovať alebo už mať vo vývoji; (e) Vaše príspevky sa automaticky stávajú vlastníctvom Prevádzkovateľa bez akýchkoľvek záväzkov zo strany Prevádzkovateľ voči Vám; a (f) nemáte právo na žiadnu kompenzáciu či náhradu výdavkov akéhokoľvek druhu od Prevádzkovateľa za žiadnych okolností.

5. Náhrada škody

Súhlasíte zbaviť zodpovednosti Prevádzkovateľa a jej zamestnancov, spolupracovníkov a poskytovateľom licencie proti škode z akéhokoľvek nároku alebo požiadavky, vrátane rozumných poplatkov za právnikov, vznesenej akoukoľvek treťou stranou kvôli alebo v dôsledku obsahu, ktorý odošlete elektronicky, poštou, vysielaním alebo ho inak urobíte dostupným prostredníctvom Služby, Vaším používaním Služby, Vaším pripojením do Služby, Vaším porušením Podmienok používania, alebo Vaším porušením akýchkoľvek práv iných.

6. Žiadne obchodovanie so Službou

Súhlasíte, že žiadnu časť Služby, používanie Služby alebo prístup k Službe nebudete reprodukovať, duplikovať, kopírovať, predávať, obchodovať, sprostredkovávať predaj alebo využívať na akékoľvek komerčné účely.

7. Modifikácie Služby

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek a z času na čas modifikovať alebo ukončiť trvalo alebo dočasne Službu (alebo nejakú jej časť) s upozornením alebo bez upozornenia. Súhlasíte, že Prevádzkovateľ nebude právne zodpovedný voči Vám alebo akejkoľvek tretej strane za akúkoľvek modifikáciu, prerušenie alebo ukončenie Služby.

8. Jednanie s Partnermi

Vaša korešpondencia alebo obchodné jednania s Partnermi alebo účasť na propagácii Partnerov, ktorí sa objavujú na Službe alebo prostredníctvom nej, vrátane platby a dodávky príslušného tovaru alebo služieb a akékoľvek iné podmienky, záruky alebo reprezentácie súvisiace s takýmito jednaniami, sú výhradne medzi Vami a týmto Partnerom. Súhlasíte, že Prevádzkovateľ nebude právne ani inak zodpovedný za akúkoľvek stratu alebo škodu akéhokoľvek druhu vzniknutú v dôsledku akýchkoľvek takýchto jednaní alebo v dôsledku prítomnosti takýchto Partnerov na Službe.

9. Odkazy na iné stránky

Služba môže poskytovať, alebo tretie strany môžu poskytovať odkazy na iné stránky internetu alebo zdroje. Nakoľko Prevádzkovateľ nemá žiadnu kontrolu nad týmito stránkami a zdrojmi, beriete na vedomie a súhlasíte, že Prevádzkovateľ nie je zodpovedný za dostupnosť takýchto externých stránok alebo zdrojov a nie je právne ani inak zodpovedný za akýkoľvek Obsah, reklamu, výrobky alebo iné materiály na takýchto stránkach alebo zdrojoch, alebo dostupné na nich. Ďalej beriete na vedomie a súhlasíte, že Prevádzkovateľ nebude právne ani inak zodpovedný, priamo či nepriamo, za žiadnu škodu alebo stratu spôsobenú, alebo údajne spôsobenú, používaním alebo spoliehaním sa na takýto Obsah, tovaru alebo služieb dostupných na akejkoľvek takejto stránke alebo zdroji, alebo v spojitosti s používaním takéhoto Obsahu, tovaru alebo služieb.

10. Vlastnícke práva Prevádzkovateľa

Beriete na vedomie, že Služba a akýkoľvek potrebný softvér používaný v spojitosti so Službou obsahuje proprietárne a dôverné informácie, ktoré sú chránené platným zákonom o duševnom vlastníctve a inými príslušnými zákonmi. Ďalej beriete tiež na vedomie a súhlasíte, že Obsah nachádzajúci sa v sponzorských reklamách alebo informáciách, ktoré sú Vám prezentované prostredníctvom Služby alebo Inzerentmi, je chránený autorskými právami, obchodnými značkami, značkami služby, patentmi, alebo inými vlastníckymi právami a zákonmi. Súhlasíte, že nebudete modifikovať, prenajímať, dávať na leasing, požičiavať, predávať, distribuovať alebo vytvárať odvodené práce, založené na Službe alebo softvéri, vcelku alebo sčasti, s výnimkou prípadov, ak tak vyslovene povoľuje príslušne platný zákon alebo máte splnomocnenie od Prevádzkovateľa alebo Partnerov.

11. Odopretie záruky

Výslovne rozumiete a súhlasíte, že:

1. Vaše používanie Služby je výhradne na Vaše vlastné riziko. Prevádzkovateľ a jeho úradníci, zamestnanci, agenti, spolupracovníci a poskytovatelia licencie výslovne odopierajú všetky záruky akéhoľvek druhu, či už výslovné alebo predpokladané, vrátane, okrem iného, predpokladaných záruk obchodovateľnosti alebo vhodnosti na určitý účel a neporušenia.

2. Prevádzkovateľ a jeho úradníci, zamestnanci, agenti, spolupracovníci a poskytovatelia licencie nedávajú žiadnu záruku, že (a) Služba bude spĺňať Vaše požiadavky; (b) Služba bude neprerušovaná, načas, bezpečná alebo bez chýb; (c) výsledky, ktoré je možné získať z používania Služby budú presné alebo spoľahlivé; (d) kvalita akýchkoľvek výrobkov, služieb, informácií alebo iného materiálu kúpeného alebo získaného Vami prostredníctvom Služby naplní Vaše očakávania; a (e) akékoľvek chyby v softvéri budú opravené.

3. K akémukoľvek materiálu stiahnutého alebo inak získaného prostredníctvom používania Služby pristupujete podľa svojho vlastného uváženia a na vlastné riziko, a budete výhradne zodpovedný za akékoľvek poškodenie Vášho počítačového systému alebo stratu údajov, spôsobenú stiahnutím akéhokoľvek takého materiálu.

4. Žiadna informácia, či už ústna alebo písomná, ktorú získate od Prevádzkovateľa alebo prostredníctvom Služby alebo z nej, nebude zakladať žiadny záväzok, ktorý nie je výslovne uvedený v podmienkach používania.

12. Obmedzenie zodpovednosti

Výslovne rozumiete a súhlasíte, že Prevádzkovateľ a jeho úradníci, zamestnanci, agenti, spolupracovníci a poskytovatelia licencie nebudú voči Vám zodpovední za žiadne priame, nepriame, súvisiace, osobitné, následné alebo značné škody, vrátane, okrem iného, škôd za stratu zisku, dobrého mena, používania, údajov alebo iných nehmotných strát (dokonca aj keď Prevádzkovateľ bol upozornený na možnosť takýchto škôd), plynúcich z: (a) používania alebo neschopnosti používať Službu; (b) nákladov za zaobstaranie náhradného tovaru a služieb plynúcich z akýchkoľvek tovarov, údajov, informácií alebo služieb kúpených alebo získaných alebo správ prijatých alebo transakcií, do ktorých sa vstúpilo prostredníctvom Služby alebo z nej; (c) neautorizovaného prístupu k Vašim prenosom alebo údajom, alebo ich zmeny; (d) výrokov alebo správania akejkoľvek tretej strany na Službu; alebo (e) akejkoľvek inej záležitosti súvisiacej so Službou.

13. Záverečné ustanovenia

Podmienky používania zakladajú úplnú dohodu medzi Vami a Prevádzkovateľom a riadia Vaše používanie Služby, nahradzujúc akékoľvek predošlé dohody medzi Vami a Prevádzkovateľom týkajúce sa Služby. Môžete tiež podliehať ďalším podmienkam, ktoré môžu platiť v prípade, keď používate alebo kupujete určité iné služby Prevádzkovateľom, pridružené služby, obsah tretej strany alebo softvér tretej strany.

Bez ohľadu na akýkoľvek zákon alebo vyhlášku, ktorá by bola proti, súhlasíte, že akákoľvek reklamácia alebo právne kroky, ktoré vzišli z používania Služby alebo Podmienok používania, alebo sú s nimi spojené, musí byť podaná do jedného (1) roka po tom, čo vznikla táto reklamácia resp. právne kroky, alebo bude navždy premlčaná.

Tieto Podmienky používania nadobúdajú platnosť a účinnosť v okamihu ich zverejnenia. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo tieto podmienky zmeniť.

Prevádzkovateľ je oprávnený meniť a inovovať Službu bez súhlasu Používateľa a aj bez predchádzajúceho oznámenia zmien Používateľovi.

Odobrať zľavu zo zoznamu.
Všetky pre teba zaujímavé zľavy pokope na jednom mieste.
Vyselektuj si konkrétne zľavy z množstva ponúk do prehľadného zoznamu.
Pridávanie zliav do zoznamu pomocou funkcie: +pridať medzi obľúbené.